Previous Next

VEDTÆGTER
FOR
JUNGSHOVED FORSAMLINGSHUS


§ 1.
Foreningen bærer navnet: ”Jungshoved Forsamlingshus”.
§ 2.
Foreningens formål er at skaffe lokale til afholdelse af foredrag, oplæsninger, selskabelige sammenkomster af forskellige art osv.
§ 3.
Medlem er enhver person, der er indført i medlemsprotokollen og med fast bopæl i Vordingborg Kommune. Medlemsretten er personlig, den går ikke i arv og kan ikke overdrages til andre.
§ 4.
Regnskabsåret gælder fra 1. oktober til 30. september. Generalforsamlingen afholdes hvert år i den sidste halvdel af oktober måned, og regnskabet må til den tid være revideret af 2 dertil valgte revisorer.
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og kassereren fremlægger regnskabet til eventuel godkendelse, og der foretages valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
§ 5.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær for 1 år ad gangen. Ligeledes vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 2 år ad gangen, som afgår skiftevis.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller af den samlede bestyrelse, mens de daglige dispositioner afgøres af den samlede bestyrelse.
§ 6.
Foreningens kassebeholdning samt mulige værdipapirer opbevares hos kassereren, som er ansvarlig derfor.
§ 7.
Udlejning af lokaler sker ved henvendelse til værten. Bestyrelsen bestemmer i hvert tilfælde lejesummens størrelse. Udleje af huset til vært, foretages af bestyrelsen i henhold til den mellem parterne gældende kontrakt.
§ 8.
Medlemmerne af foreningen hæfter kun med deres indskud for foreningens forpligtelser og opløsning kan kun ske, når ¾ af samtlige medlemmer stemmer derfor.
Ved opløsning skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål til fordel for beboerne på Jungshoved.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 5 dages varsel eller når mindst 20 medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden.
§ 10.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved brevkort eller ved bekendtgørelse i det mellem medlemmernes mest udbredte blad.
§ 11.
Bestyrelsen må sørge for at såvel forsamlingshuset som anlægget til enhver tid holdes ved lige og i forsvarlig stand.
§ 12.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, hvori de på generalforsamlinger såvel som på bestyrelsesmøder vedtagne beslutninger og førte forhandlinger indføres. Kassereren fører en regnskabsbog over foreningens indtægter og udgifter.
§ 13.
Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til bestyrelsen, der fastsætter de nærmere betingelser herfor.
§ 14.
Forandringer af disse love kan kun ske, når ¾ af samtlige medlemmer stemmer derfor. Skulle den majoritet ikke opnås, indkaldes til en ny generalforsamling senest 14 dage efter, og på denne afgøres ved simpelt stemmeflertal.

oooooooooooooooooooooooooo

Således vedtaget af foreningen ved en ekstraordinær generalforsamling
d. 11.november 2014.

Morten Larsen                Jens Ottosen                 Gurli Torstensson
Joan Jensen                   Bent Nilsson                        Poul Reiter
Lone Kristiansen

Kalender

Maj 2024
M T O T F L S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Free Joomla templates by L.THEME